Office: +66 2649 5000 ext. 18408|sasivimon@g.swu.ac.th
ข่าวสาร2021-05-31T09:15:46+07:00
2905, 2021

พิธีเปิดการจัดอบรมโครงการ Unlock3 : The Power of Data to Drive Your Business

By |พฤษภาคม 29th, 2021|Categories: ข่าวภาควิชา|

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 คณาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับ บริษัท Mitsubishi Electric Automation ( Thailand ) Co.,LTD และบริษัท Siam Compressor Industry ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดอบรมโครงการ Unlock3 : The Power of Data to Drive Your Business โดยเป็นการอบรมและให้คำปรึกษาบุคลากร ด้านการนำองค์ความรู้ทางด้าน Data Analytics ไปใช้ในโรงงาน เพื่อนำไปสู่ Industry 4.0 การจัดอบรมเป็นแบบ online ผ่าน Zoom

1005, 2021

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1

By |พฤษภาคม 10th, 2021|Categories: ข่าวภาควิชา|

  ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. - 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น.1. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564 ครั้งที่ 1 และหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือและการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาและเกณฑ์การประเมินคะแนน2. คู่มือรับทุนกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม3. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการเสนอขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจากกองทุนฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://defund.onde.go.th  

1005, 2021

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 4/2564)

By |พฤษภาคม 10th, 2021|Categories: ข่าวภาควิชา|

      ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 4/2564) ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564  

1005, 2021

เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนโครงการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์จังหวัดสระแก้ว

By |พฤษภาคม 10th, 2021|Categories: ข่าวภาควิชา|

โครงการเตรียมความพร้อมและเสริมทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นปูพื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์แก่นิสิตใหม่ ซึ่งจะช่วยให้นิสิตสามารถปรับตัวและเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัยได้ดียิ่งขึ้น ได้มีโอกาสรู้จัก คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตรุ่นพี่ในปัจจุบัน

Go to Top