Office: +66 2649 5000 ext. 18408|sasivimon@g.swu.ac.th
ข่าวสาร2021-05-31T09:15:46+07:00
2108, 2021

โครงการปฐมนิเทศ นิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

By |สิงหาคม 21st, 2021|Categories: ข่าวภาควิชา|

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ได้จัดโครงการ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 และระดับปริญญาโท เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564 โดยมีหัวหน้าภาควิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิวิมล สุขพัฒน์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย คณาจารย์ และศิษย์เก่าให้คำแนะนำแก่นิสิตใหม่ ผ่านโปรแกรมการประชุมออนไลน์ Google Meet และ Zoom facebook หลักสูตรปริญญาโท "The Multiverse of การเรียนและการทำงานสาย Data" :  https://www.facebook.com/msds.swu/

2306, 2021

[ศูนย์ฉีดวัคซีน Covid-19 มศว ประสานมิตร]

By |มิถุนายน 23rd, 2021|Categories: ข่าวภาควิชา|

[ศูนย์ฉีดวัคซีน Covid-19 มศว ประสานมิตร] กำหนดฉีดวัคซีน สำหรับ นิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เฉพาะนิสิต TCAS รอบที่ 1-2 ที่รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว ขอให้นิสิตยืนยันสิทธิ์การรับวัคซีนที่ https://forms.gle/Y5uExkvWUZr19iHdA ยืนยันสิทธิ์ ภายในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 หากเลยกำหนด ต้องรอประกาศรอบถัดไป(ถ้ามี) (ไม่สามารถระบุชนิดของวัคซีนที่จะได้รับได้) (นิสิตที่รายงานตัวรอบที่ 3-4 มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)

2905, 2021

พิธีเปิดการจัดอบรมโครงการ Unlock3 : The Power of Data to Drive Your Business

By |พฤษภาคม 29th, 2021|Categories: ข่าวภาควิชา|

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 คณาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับ บริษัท Mitsubishi Electric Automation ( Thailand ) Co.,LTD และบริษัท Siam Compressor Industry ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดอบรมโครงการ Unlock3 : The Power of Data to Drive Your Business โดยเป็นการอบรมและให้คำปรึกษาบุคลากร ด้านการนำองค์ความรู้ทางด้าน Data Analytics ไปใช้ในโรงงาน เพื่อนำไปสู่ Industry 4.0 การจัดอบรมเป็นแบบ online ผ่าน Zoom

1005, 2021

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1

By |พฤษภาคม 10th, 2021|Categories: ข่าวภาควิชา|

  ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. - 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น.1. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564 ครั้งที่ 1 และหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือและการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาและเกณฑ์การประเมินคะแนน2. คู่มือรับทุนกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม3. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการเสนอขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจากกองทุนฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://defund.onde.go.th  

1005, 2021

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 4/2564)

By |พฤษภาคม 10th, 2021|Categories: ข่าวภาควิชา|

      ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 4/2564) ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564  

1005, 2021

เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนโครงการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์จังหวัดสระแก้ว

By |พฤษภาคม 10th, 2021|Categories: ข่าวภาควิชา|

โครงการเตรียมความพร้อมและเสริมทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นปูพื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์แก่นิสิตใหม่ ซึ่งจะช่วยให้นิสิตสามารถปรับตัวและเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัยได้ดียิ่งขึ้น ได้มีโอกาสรู้จัก คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตรุ่นพี่ในปัจจุบัน

Go to Top