ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วท.บ. วิศวกรรมข้อมูล

รายละเอียด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูล 

(หลักสูตรใหม่ 2 ภาษา พ.ศ. 2565)

ชื่อหลักสูตร

     ภาษาไทย:  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูล

     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science Program in Data Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

     ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย):  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมข้อมูล)

     ชื่อย่อ  (ภาษาไทย):  วท.บ. (วิศวกรรมข้อมูล)

     ชื่อเต็ม  (ภาษาอังกฤษ):  Bachelor of Science in Data Engineering

     ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ):  B.Sc. in Data Engineering

วิชาเอก/แขนงวิชา  (ถ้ามี)

     –

จุดเด่นของหลักสูตร

วิศวกรรมข้อมูลเป็นหนึ่งในศาสตร์หลักที่จำเป็นในการพัฒนาประเทศ โดยจากสภาวการณ์รวมภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร พบว่าการเรียนการสอนในระดับวิทยาศาสตร์บัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมข้อมูลนั้น มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการเสริมสร้างการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน/ประชาคมโลก  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และพอเพียง  โดยหลักสูตรนี้มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถอธิบายหลักการด้านวิศวกรรมข้อมูลและวิทยาการข้อมูลได้ถูกต้อง ประยุกต์องค์ความรู้ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมข้อมูลและวิทยาการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อสารแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผลตามหลักจรรยาบรรณการจัดการข้อมูล ประเมินและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการจัดการข้อมูลมีคุณภาพ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาสร้างนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้จริง นำไปประยุกต์ต่อยอดในธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงช่วยในการบริหารจัดการในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในการนำข้อมูลไปใช้เพื่อพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริง

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

     ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวาง  กล่าวคือ

  1. วิศวกรข้อมูล นักพัฒนาฐานข้อมูล วิศวกรประมวลผลกลุ่มเมฆ วิศวกรระบบโครงสร้างข้อมูล วิศวกรการเรียนรู้ของเครื่องจักร

  2. นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล

  3. นักออกแบบโครงสร้างข้อมูล นวัตกรข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม (ร่าง ไฟล์ มคอ 2 data engineering) (link)

ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาศาสตร์

โทร 0-2649-5000 ต่อ 18433

http://cs.science.swu.ac.th/

<รายละเอีดหลักสูตร click>

การรับสมัคร

รอบที่ 4 : จำนวนรับ 12 คน กำหนดรับสมัคร 25 – 27 พฤษภาคม 2565

คุณสมบัติ: ผู้จบหลักสูตร GED หรือมีคะแนน TCAS ไม่น้อยกว่า 10,000 คะแนน

คะแนนที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกสำหรับ TCAS4

1. GAT: 30%
2. PAT 1: 30%
3. วิชาสามัญภาษาอังกฤษ : 20%
4. วิชาสามัญ(เลือกสอบคณิตศาสตร์ 1 หรือคณิตศาสตร์ 2): 20 %