โครงการเตรียมความพร้อมและเสริมทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นปูพื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์แก่นิสิตใหม่ ซึ่งจะช่วยให้นิสิตสามารถปรับตัวและเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัยได้ดียิ่งขึ้น ได้มีโอกาสรู้จัก คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตรุ่นพี่ในปัจจุบัน