เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 คณาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับ บริษัท Mitsubishi Electric Automation ( Thailand ) Co.,LTD และบริษัท Siam Compressor Industry ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดอบรมโครงการ Unlock3 : The Power of Data to Drive Your Business โดยเป็นการอบรมและให้คำปรึกษาบุคลากร ด้านการนำองค์ความรู้ทางด้าน Data Analytics ไปใช้ในโรงงาน เพื่อนำไปสู่ Industry 4.0 การจัดอบรมเป็นแบบ online ผ่าน Zoom