อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความ

[ศูนย์ฉีดวัคซีน Covid-19 มศว ประสานมิตร]

กำหนดฉีดวัคซีน สำหรับ นิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เฉพาะนิสิต TCAS รอบที่ 1-2 ที่รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว
ขอให้นิสิตยืนยันสิทธิ์การรับวัคซีนที่ https://forms.gle/Y5uExkvWUZr19iHdA

ยืนยันสิทธิ์ ภายในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 หากเลยกำหนด ต้องรอประกาศรอบถัดไป(ถ้ามี)

(ไม่สามารถระบุชนิดของวัคซีนที่จะได้รับได้)
(นิสิตที่รายงานตัวรอบที่ 3-4 มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)