ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ได้จัดโครงการ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 และระดับปริญญาโท เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564 โดยมีหัวหน้าภาควิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิวิมล สุขพัฒน์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย คณาจารย์ และศิษย์เก่าให้คำแนะนำแก่นิสิตใหม่ ผ่านโปรแกรมการประชุมออนไลน์ Google Meet และ Zoom

facebook หลักสูตรปริญญาโท “The Multiverse of การเรียนและการทำงานสาย Data” :  https://www.facebook.com/msds.swu/