ก่อนเข้ารวมการอบรมกรุณาเตรียม gmail account เพื่อใช้ในการรับข้อมูลและร่วมกิจกรรม

Download เอกสารประกอบการอบรม : GitHub – benapa/python_face_detection
GitHub download code ประกอบการอบรมค่าย : GitHub – theohncom/mqtt_tic_tac_toe
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วท.บ. วิศวกรรมข้อมูล
จำนวนการเปิดรับนิสิตในระบบ TCAS 65

8:30-9:00 คณบดีกล่าวเปิดกิจกรรม

9:00-9:15 หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์กล่าวเปิด
(ให้ผู้อบรมเปิดกล้องเพื่อถ่ายรูป, เปลี่ยน background ตามลิงค์ :
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมค่ายสู่ฝันวันนักวิทย์ (swu.ac.th) )
 

9:15-9:45 กิจกรรม break-the-ice 

9:45-10:30 อธิบายภาพรวมของกิจกรรม, กำหนดการ โดยจะส่งข้อมูลเพิ่มเติมตามที่อาจารย์แจ้ง

10:30-10:45 break

10:45-12:00 เรียนรู้เอไอจดจำใบหน้า

12:00-13:00 พัก break

13:00-13:30 เล่นเกม Kahoot เพื่อตอบคำถามชิงรางวัล

13:30-14:15 เรียนรู้เน็ตเวิร์คและสร้างเกม

14:15-14:30 break

14:30-15:45 เรียนรู้เน็ตเวิร์คและสร้างเกม

15:45-16:00 สรุปภาพรวมกิจกรรม, ประชาสัมพันธ์หลักสูตร comsci & data eng (TCAS1) 

16:00-16:30 ตอบแบบสอบถาม