ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ร่วมกับ Extreme IT ขอเชิญ
นิสิต คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ
เข้าร่วมฟังบรรยาย วิธีการลงทุนเหรียญดิจิทัล

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น.

ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ https://zoom.us/j/93350808601?pwd=enNUc1N1RlNqdE1zVWVjaGdER0hGQT09

ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง https://forms.gle/NB2PM1bYCfShnoz8A