ขอแสดงความยินดีกับภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 2 รางวัล ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา จากการประกวด มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Reseach Expo 2021) ในผลงาน SWU บ้านอัจฉริยะ และ โครงงานวีดีกรี: ระบบตรวจสอบใบประมวลผลการศึกษาดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีบล็อคเชน