ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศิริสรรพ เหล่าหะเกียรติ
ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ”
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565