ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีแก่ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันตรี ผลประเสริฐ ในโอกาสที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร
(The United Kingdom Professional Standard Framework : UKPSF)
ในระดับ “Fellow” จากสถาบัน Advance Higher Education เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565