ขอเชิญนิสิตและบุคลากรที่สนใจงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เข้าฟังการบรรยายและเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับสายงานต่างๆทางเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ โดยวิทยากรมากความสามารถ คุณธนพร เตชะนิธิภัทร ตำแหน่งวิศวกรซอฟต์แวร์ จากบริษัทกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (ศิษย์เก่า ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มศว) ภายใต้โครงการปัจฉิมนิเทศวิทยาการคอมพิวเตอร์ (รูปแบบออนไลน์ ลงทะเบียนเข้าฟังฟรี)