ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ
นายธนบดี ชุมสาย ณ อยุธยา ที่ได้รับ รางวัลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์
รางวัลเข็มเกียรติยศ และประกาศนียบัตรของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ในปีการศึกษา 2563 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สูงสุดของสาขาวิชาที่สังกัด และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และผ่านความเห็นชอบของคณะทำงานมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ