ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปริษา รัตนเดชอมร นิสิต ป.โท
หลักสูตรวิทยาการข้อมูล ได้รับรางวัลบทความดีเด่น
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 (SWUICE 2022) คณะศึกษาศาสตร์ มศว