ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ นาย วีรชิต ตั้งศิริวัฒนวงศ์ นิสิต ป.โท
หลักสูตรวิทยาการข้อมูล ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัย ระดับดีมาก
จากการประชุมวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 13 ณ ม.ทักษิณ