ขอแสดงความยินดีกับนิสิต วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัล
ในโครงการนำเสนอผลงานนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564
(SCI Fair – Senior Project Presentation 2021)