ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดการกิจกรรมออนไลน์ Campus Open House
เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำ บริษัท Arise by INFINITAS และตำแหน่งงานด้าน Tech สำหรับนิสิตภาควิชา
ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น.