สวท03 การโปรแกรมสำหรับบุคคลทั่วไป
ZSC03 Programming for Everybody

สวท09 การเดินทางของข้อมูล: จากข้อมูลสู่ปัญญา
ZSC09 The Data Journey: From Raw Data to Insights