ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ได้จัดโครงการ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (B.Sc. Computer Science) และวิศวกรรมข้อมูล (B.Sc. Data Engineering) และระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาการข้อมูล (M.Sc. Data Science)
โดยมีหัวหน้าภาควิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิวิมล สุขพัฒน์ กล่าวต้อนรับ
พร้อมด้วย คณาจารย์ และศิษย์เก่าให้คำแนะนำแก่นิสิตใหม่