คณาจารย์
Roongrapee Grancumyee
ชื่อ:
ผศ.รุ่งระพี กรานคำยี
โทรศัพท์:
02-649-5000 ext. 1-8613
อีเมล์:
roongrap at g dot swu dot ac dot th
ห้องทำงาน:
อาคาร 19 ห้อง 1807
งานวิจัย:
...
Waraporn Wiyanon
ชื่อ:
ผศ.ดร.วราภรณ์ วิยานนท์
โทรศัพท์:
02-649-5000 ext. 1-8614
อีเมล์:
waraporn at g dot swu dot ac dot th
ห้องทำงาน:
อาคาร 19 ห้อง 1818
งานวิจัย:
Mobile Computing, XML, Business Intelligence และ Web Technology
 
Sasivimon Sukaphat
ชื่อ:
ผศ.ศศิวิมล สุขพัฒน์
โทรศัพท์:
02-649-5000 ext. 1-8612
อีเมล์:
sasivimon at g dot swu dot ac dot th
ห้องทำงาน:
อาคาร 19 ห้อง 1809
งานวิจัย:
Internet of things, Mobile Computing and Activity Recognition
Nuwee Wiwatwattana
ชื่อ:
ผศ.ดร.นุวีย์ วิวัฒนวัฒนา
โทรศัพท์:
02-649-5000 ext. 1-8625
อีเมล์:
nuwee at g dot swu dot ac dot th
ห้องทำงาน:
อาคาร 19 ห้อง 1820
งานวิจัย:
XML Databases, Information Retrieval, Mobile Computing และ Web Technologies
Chantri Polprasert
ชื่อ:
ผศ.ดร.จันตรี ผลประเสริฐ
โทรศัพท์:
02-649-5000 ext. 1-8025
อีเมล์:
chantri at g dot swu dot ac dot th
ห้องทำงาน:
อาคาร 19 ห้อง 1817
งานวิจัย:
Machine Learning, Data Mining, Computer Network, and Wireless Communications and Signal Processing
Ruangsak Trakunphutthirak
ชื่อ:
อ.เรืองศักดิ์ ตระกูลพุทธิรักษ์ (ลาศึกษาต่อ)
โทรศัพท์:
02-649-5000 ext. 1-8617
อีเมล์:
ruangsak at g dot swu dot ac dot th
ห้องทำงาน:
อาคาร 19 ห้อง
งานวิจัย:
Machine Learning, Business Intelligence, Educational Data Mining and Big Data Analytics
Werayuth Charoenruengkit
ชื่อ:
อ.ดร.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ
โทรศัพท์:
02-649-5000 ext.
อีเมล์:
werayuth at g dot swu dot ac dot th
ห้องทำงาน:
อาคาร 19 ห้อง 1821
งานวิจัย:
Data Mining, Optimization, Information Technology, และ Digital Signal Processing
Supphachai Thaicharoen
ชื่อ:
ผศ.ดร.ศุภชัย ไทยเจริญ
โทรศัพท์:
02-649-5000 ext. 1-8627
อีเมล์:
supphachai at g dot swu dot ac dot th
ห้องทำงาน:
อาคาร 19 ห้อง 1819
งานวิจัย:
Big Data Analytics, Data and Text Mining, Deep Learning, Mobile Computing และ System Analysis and Design
Sirisup Laohakiat
ชื่อ:
อ.ดร.ศิริสรรพ เหล่าหะเกียรติ
โทรศัพท์:
02-649-5000 ext. 1-8617
อีเมล์:
sirisup at g dot swu dot ac dot th
ห้องทำงาน:
อาคาร 19 ห้อง 1822
งานวิจัย:
Machine learning, Data science and artificial intelligence
Vera Sa-ing
ชื่อ:
อ.ดร.วีระ สอิ้ง
โทรศัพท์:
02-649-5000 ext. 1-8610
อีเมล์:
vera at g dot swu dot ac dot th
ห้องทำงาน:
อาคาร 19 ห้อง 1811
งานวิจัย:
Image Processing, Biomedical Imaging Computer Vision, Motion and Tracking, Signal Processing, Biomedical Robotic
Sophon Mongkolluksamee
ชื่อ:
อ.ดร.โสภณ มงคลลักษมี
โทรศัพท์:
02-649-5000 ext.
อีเมล์:
sophon at g dot swu dot ac dot th
ห้องทำงาน:
อาคาร 19 ห้อง 1810
งานวิจัย:
Internet of Things(IoTs), IoTs Security, Network security, Network Management, Internet Traffic Measurement
 

 
Thanyarat Chantarasena
ชื่อ:
นางสาวธัญญารัตน์ จันทรเสนา
โทรศัพท์:
02-649-5000 ext. 1-8433
อีเมล์:
thanyaratc at g dot swu dot ac dot th
ห้องทำงาน:
อาคาร 19 ห้อง 1813 (ห้องธุรการภาค)