คณาจารย์
Sirinoot Teanrungroj
ชื่อ:
ผศ.ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์
โทรศัพท์:
0-2649-5711
อีเมล์:
sirinoot at g dot swu dot ac dot th
ห้องทำงาน:
อาคาร 19 ห้องคณบดี
งานวิจัย:
...
Saroch Moulanont
ชื่อ:
อ.สาโรช เมาลานนท์
โทรศัพท์:
0-2649-5434
อีเมล์:
saroch at g dot swu dot ac dot th
ห้องทำงาน:
ผอ.สำนักหอสมุดกลาง
งานวิจัย:
...
Roongrapee Grancumyee
ชื่อ:
ผศ.รุ่งระพี กรานคำยี
โทรศัพท์:
02-649-5000 ext. 1-8613
อีเมล์:
roongrap at g dot swu dot ac dot th
ห้องทำงาน:
อาคาร 19 ห้อง 1807
งานวิจัย:
...
Pradit Mittrapiyanuruk
ชื่อ:
ผศ.ดร.ประดิษฐ์ มิตราปิยานุรักษ์
โทรศัพท์:
02-649-5000 ext. 1-8610
อีเมล์:
praditm at g dot swu dot ac dot th
ห้องทำงาน:
อาคาร 19 ห้อง 1810
การศึกษา:
 
  • Ph.D. (Computer Engineering), Purdue University (USA), May 2008
  • วศ.ม. (Electrical Engineering), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
  • วศ.บ. (Electrical Engineering), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2537
งานวิจัย:
Computer Vision, Machine Learning, Image Processing, and Artificial Intelligence
Waraporn Wiyanon
ชื่อ:
ผศ.ดร.วราภรณ์ วิยานนท์
โทรศัพท์:
02-649-5000 ext. 1-8614
อีเมล์:
waraporn at g dot swu dot ac dot th
ห้องทำงาน:
อาคาร 19 ห้อง 1818
งานวิจัย:
Mobile Computing, XML, Business Intelligence และ Web Technology
Sasivimon Sukaphat
ชื่อ:
ผศ.ศศิวิมล สุขพัฒน์
โทรศัพท์:
02-649-5000 ext. 1-8612
อีเมล์:
sasivimon at g dot swu dot ac dot th
ห้องทำงาน:
อาคาร 19 ห้อง 1809
งานวิจัย:
...
Nuwee Wiwatwattana
ชื่อ:
ผศ.ดร.นุวีย์ วิวัฒนวัฒนา
โทรศัพท์:
02-649-5000 ext. 1-8625
อีเมล์:
nuwee at g dot swu dot ac dot th
ห้องทำงาน:
อาคาร 19 ห้อง 1820
งานวิจัย:
XML Databases, Information Retrieval, Mobile Computing และ Web Technologies
Chantri Polprasert
ชื่อ:
อ.ดร.จันตรี ผลประเสริฐ
โทรศัพท์:
02-649-5000 ext. 1-8025
อีเมล์:
chantri at g dot swu dot ac dot th
ห้องทำงาน:
อาคาร 19 ห้อง 1808
งานวิจัย:
Machine Learning, Data Mining, Computer Network, and Wireless Communications and Signal Processing
Ruangsak Trakunphutthirak
ชื่อ:
อ.เรืองศักดิ์ ตระกูลพุทธิรักษ์ (ลาศึกษาต่อ)
โทรศัพท์:
02-649-5000 ext. 1-8617
อีเมล์:
ruangsak at g dot swu dot ac dot th
ห้องทำงาน:
อาคาร 19 ห้อง 1811
งานวิจัย:
...
Werayuth Charoenruengkit
ชื่อ:
อ.ดร.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ
โทรศัพท์:
02-649-5000 ext.
อีเมล์:
werayuth at g dot swu dot ac dot th
ห้องทำงาน:
อาคาร 19 ห้อง 1821
งานวิจัย:
Data Mining, Optimization, Information Technology, และ Digital Signal Processing
Supphachai Thaicharoen
ชื่อ:
อ.ดร.ศุภชัย ไทยเจริญ
โทรศัพท์:
02-649-5000 ext. 1-8627
อีเมล์:
supphachai at g dot swu dot ac dot th
ห้องทำงาน:
อาคาร 19 ห้อง 1819
งานวิจัย:
Big Data Analytics, Data and Text Mining, Deep Learning, Mobile Computing และ System Analysis and Design

เจ้าหน้าที่
Rachapon Phadungnak
ชื่อ:
นายรัชพล ผดุงนาค
โทรศัพท์:
02-649-5000 ext. 1-8611
อีเมล์:
rachapon at g dot swu dot ac dot th
ห้องทำงาน:
อาคาร 19 ห้อง 1813 (ห้องธุรการภาค)
Thanyarat Chantarasena
ชื่อ:
นางสาวธัญญารัตน์ จันทรเสนา
โทรศัพท์:
02-649-5000 ext. 1-8433
อีเมล์:
thanyaratc at g dot swu dot ac dot th
ห้องทำงาน:
อาคาร 19 ห้อง 1813 (ห้องธุรการภาค)