SWU Open House 2560present_msit

 

ข่าวสารวิทยาการคอมฯ

 

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร

Rachapon 0 525

รบกวนนิสิตชั้นมัธยามศึกษาทำแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร ที่นี่ 

23-24 กรกฎาควม 2562: โครงการเตรียมความพร้อมและเสริมทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

Rachapon 0 485

โครงการเตรียมความพร้อมและเสริมทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นปูพื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์แก่นิสิตใหม่ ซึ่งจะช่วยให้นิสิตสามารถปรับตัวและเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัยได้ดียิ่งขึ้น ได้มีโอกาสรู้จัก คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตรุ่นพี่ในปัจจุบัน

31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562: อาจารย์และนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนโครงการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์จังหวัดสระแก้ว

Rachapon 0 399

31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562: อาจารย์และนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนโครงการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์จังหวัดสระแก้ว

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ชนะการประกวดโครงงานวิจัยในงาน Thailand Research Expo : Symposium 2019

Rachapon 0 494

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ชนะการประกวดโครงงานวิจัยในงาน Thailand Research Expo : Symposium 2019 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา 

RSS
1234567

         

       

         

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

ปฏิทินการศึกษา

 

 

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

 

ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

 

 

 

สาระน่ารู้

 

การเข้าถึง e-Resource ของห้องสมุดโดยใช้ CL-VPN
ค้นหาหนังสือ เอกสารออนไลน์ และข้อมูลในห้องสมุดจากเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องติดตั้ง VPN 
 
การเชื่อมต่อเครือข่ายของมหาวิทยาลัยจากภายนอก
วิธีการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยจากภายนอกโดยใช้ VPN
 
การใช้ประโยชน์จาก GAFE Google ในการเรียน
ขั้นตอนในการใช้ประโยชน์จาก GAFE Google เพื่อการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ