SWU Open House 2560present_msit

 

ข่าวสารวิทยาการคอมฯ

 

25 กันยายน 2561: โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561

Rachapon 0 321

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ ผู้เกษียณอายุราชการ คณาจารย์เก่า/บุคลากรเก่า คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561"ในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 10.00 - 13.30 น. ณ ห้อง 10-204 กข. ชั้น 2 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

5 กันยายน 2561: โครงการถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกงานจากพี่ปี 4 สู่รุ่นน้อง

Rachapon 0 311

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกงานจากพี่ปี 4 สู่รุ่นน้อง เมื่อวันที่ 5 กั 2561

29 สิงหาคม 2561: บริษัท FRONTIS แนะแนวหัวข้อวิจัยด้านการพัฒนา digital transformation กับองค์กรภาครัฐและเอกชนยุคประเทศไทย 4.0

Rachapon 0 418

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับเกียรติจาก บริษัท FRONTIS Co., Ltd. แนะแนวหัวข้อวิจัยด้านการพัฒนา digital transformation กับองค์กรภาครัฐและเอกชนยุคประเทศไทย 4.0 ให้นิสิตและคณาจารย์ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CP495: COMPUTER SCIENCE SEMINAR

17,29 สิงหาคม 2561: โครงการเตรียมความพร้อมและทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Rachapon 0 207

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งระพี กรานคำยี หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วม "โครงการเตรียมความพร้อมและเสริมทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์" เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 19-1815 และ 19-1803 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

18 สิงหาคม 2561: โครงการปปรับพื้นฐานนิสิตปริญญาโท

Rachapon 0 223

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการปรับแก่นิสิตปริญญาโท รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561

RSS
1234567

         

       

         

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

ปฏิทินการศึกษา

 

 

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

 

ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

 

 

 

สาระน่ารู้

 

การเข้าถึง e-Resource ของห้องสมุดโดยใช้ CL-VPN
ค้นหาหนังสือ เอกสารออนไลน์ และข้อมูลในห้องสมุดจากเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องติดตั้ง VPN 
 
การเชื่อมต่อเครือข่ายของมหาวิทยาลัยจากภายนอก
วิธีการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยจากภายนอกโดยใช้ VPN
 
การใช้ประโยชน์จาก GAFE Google ในการเรียน
ขั้นตอนในการใช้ประโยชน์จาก GAFE Google เพื่อการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ