SWU Open House 2560present_msit

 

ข่าวสารวิทยาการคอมฯ

 

10 สิงหาคม 2561: โครงการปฐมนิเทศนิสิตปริญญาโท รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561

Rachapon 0 212

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการปฐมนิเทศแก่นิสิตปริญญาโท รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

รับสมัครทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

Rachapon 0 197

คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 - 5 คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อรับ “ทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561” จำนวน 14 ทุน แบ่งเป็นหลักสูตรละ 1 ทุน ทุนการศึกษาละไม่เกิน 5,000 บาท ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

1 สิงหาคม 2561: นิสิต วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมงาน Ss12 asia : age of innovation 2018

Rachapon 0 221

นิสิต วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมงาน Ss12 asia : age of innovation 2018 ที่มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด 

10 มิถุนายน 2561: การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 3

Rachapon 0 381

การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 3(คณะวิทยาศาสตร์) จัดขึ้นในววันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 8.00 - 16.30 น. ณ อาคาร 10 และอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร

31 พฤษภาคม 2561: นิสิต วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการประกวดโครงานวิจัยระดับอุมศึกษา (กลุ่มคอมพิวเตอร์)

Rachapon 0 321

นิสิต วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการประกวดโครงานวิจัยระดับอุมศึกษา (กลุ่มคอมพิวเตอร์) จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้รับรางวัล

- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน จากผลงานการวิจัยเรื่อง "ระบบตรวจับและติดตามมนุษย์จากกล้งฟิชอาย"

- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญเงิน จากผลงานการวิจัยเรื่อง "การวิเคราะห์ความรู้สึกจากการรีวิวสินค้าภาษาไทยด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก"

RSS
123456

         

       

         

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

ปฏิทินการศึกษา

 

 

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

 

ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

 

 

 

สาระน่ารู้

 

การเข้าถึง e-Resource ของห้องสมุดโดยใช้ CL-VPN
ค้นหาหนังสือ เอกสารออนไลน์ และข้อมูลในห้องสมุดจากเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องติดตั้ง VPN 
 
การเชื่อมต่อเครือข่ายของมหาวิทยาลัยจากภายนอก
วิธีการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยจากภายนอกโดยใช้ VPN
 
การใช้ประโยชน์จาก GAFE Google ในการเรียน
ขั้นตอนในการใช้ประโยชน์จาก GAFE Google เพื่อการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ