SWU Open House 2560present_msit

 

ข่าวสารวิทยาการคอมฯ

 

24 พฤษภาคม 2561: เจรจา MOU กับบริษัท Saleforce

Rachapon 0 268

ตัวแทนจากบริษัท Saleforce เข้าพบคณาจารย์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อทำข้อตกลงที่จะร่วมมือระหว่างสองฝ่าย (MOU) ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

18 พฤษภาคม 2561: โครงการบริการวิชาการด้าน IT หัวข้อ การเขียนรายงานและบทความวิชาการด้วยเลเท็กซ์ (LaTeX)

Rachapon 0 270

 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรม โครงการบริการวิชาการด้าน IT หัวข้อ การเขียนรายงานและบทความวิชาการด้วยเลเท็กซ์ (LaTeX) ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ห้อง 19-1803 ชั้น 18 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

2 พฤษภาคม 2561: โครงการบริการวิชาการ Talk IT Talk Future by CompSCI

Rachapon 0 328

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิจาการ Talk IT Talk Future by CompSCI
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยีดิจิทัล ความสำคัญของนวัตกรรมดิจิทัลของโลกดิจิทัลในยุคปัจจุบัน
และแนวโน้มในอนาคต โดยมีนิสิต คณาจารย์ และบุคคลภายนอกเข้าร่วม เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 

30 เมษายน 2561: Microsoft Imagine X for Students

Rachapon 0 956

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน Microsoft Imagine X for Students ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน ห้อง 1815 เวลา 13.30-16.00 น.

4 เมษายน 2561: Talk with BeamSensei

Rachapon 0 329

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ อาจารย์ บุคคลกร และนิสิตที่สนใจ เข้าร่วม "Talk with Beamsensei" ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 19-1815 ชั้น 18 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

 

RSS
123456

         

       

         

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

ปฏิทินการศึกษา

 

 

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

 

ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

 

 

 

สาระน่ารู้

 

การเข้าถึง e-Resource ของห้องสมุดโดยใช้ CL-VPN
ค้นหาหนังสือ เอกสารออนไลน์ และข้อมูลในห้องสมุดจากเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องติดตั้ง VPN 
 
การเชื่อมต่อเครือข่ายของมหาวิทยาลัยจากภายนอก
วิธีการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยจากภายนอกโดยใช้ VPN
 
การใช้ประโยชน์จาก GAFE Google ในการเรียน
ขั้นตอนในการใช้ประโยชน์จาก GAFE Google เพื่อการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ