โครงสร้างหลักสูตร (ปีการศึกษา 2560)

รายวิชา จำนวนหน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า 30

1.1 วิชาบังคับ

ไม่น้อยกว่า 20

1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

ไม่น้อยกว่า 9

1.1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)

  3

1.1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

  8

1.2 วิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า 10

1.2.1 วิกลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)

ไม่น้อยกว่า 3

1.2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ไม่น้อยกว่า 5

1.2.3 กลุ่มวิชาพลานามัย

ไม่น้อยกว่า 2

2. หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า 89

2.1 วิชาแกน

  18

2.1.1 วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

  6

2.1.2 วิชาแกนเฉพาะสาขา

  12

2.2 วิชาเฉพาะด้าน

ไม่น้อยกว่า 71

2.2.1 วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้

  6

2.2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ

  47

2.2.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก

ไม่น้อยกว่า 18

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า 6
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 125