แผนการศึกษา (หลักสูตรปีการศึกษา 2560)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาศึกษาทั่วไป 11 หน่วยกิต วิชาศึกษาทั่วไป 8 หน่วยกิต
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5) มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล 3(3-0-6) มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพ 3(2-2-5)
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ 3(3-0-6) มศว 161 บัณฑิตในสังคมแห่งการเรียนรู้ 2(2-0-4)
มศว … กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 หน่วยกิต
มศว … กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) คณ 116 แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 หน่วยกิต วิชาแกนเฉพาะสาขา 3 หน่วยกิต
คณ 115 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) คพ 201 คณิตศาสตร์สาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 3 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านบังคับ 3 หน่วยกิต
คพ 121 วิทยาการคอมพิวเตอร์ และการโปรแกรมเบื้องต้น 3(2-2-5) คพ 111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5)
จำนวนหน่วยกิตรวม 17 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตรวม 17 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาศึกษาทั่วไป 11 หน่วยกิต วิชาศึกษาทั่วไป 8 หน่วยกิต
มศว ... กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) 3(---) มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์ 3(3-0-6)
วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 3 หน่วยกิต วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 3 หน่วยกิต
วทศ 301 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(2-2-5) วทศ 302 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(2-2-5)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 9 หน่วยกิต วิชาแกนเฉพาะสาขา 3 หน่วยกิต
คพ 212 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) คณ 221 พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น 3(3-0-6)
คพ 251 การโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) วิชาเฉพาะด้านบังคับ 9 หน่วยกิต
คพ 322 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) คพ 241 โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5)
วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต คพ 323 ระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6)
      คพ 214 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5)
จำนวนหน่วยกิตรวม 18 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตรวม 18 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาศึกษาทั่วไป 2 หน่วยกิต วิชาศึกษาทั่วไป 2 หน่วยกิต
มศว ... วิชาเลือกกลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 2(---) มศว ... วิชาเลือกกลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 2(---)
วิชาแกนเฉพาะสาขา 3 หน่วยกิต วิชาแกนเฉพาะสาขา 3 หน่วยกิต
คพ 402 สถิติสาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) คพ 381 การคานวณเชิงตัวเลข 3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 9 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านบังคับ 7 หน่วยกิต
คพ 342 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) คพ 352 การออกแบบและวิเคราะห์ระบบ 3(3-0-6)
คพ 431 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) คพ 432 ความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
คพ 482 อัลกอริทึม 3(3-0-6) คพ 495 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1(0-2-1)
วิชาเฉพาะด้านเลือก 3 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านเลือก 3 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวม 17 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตรวม 16 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านบังคับ 3 หน่วยกิต
คพ 498 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 3(0-6-3) คพ 499 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 3(0-6-3)
คพ 493 การฝึกงาน 1(0-8-0) วิชาเฉพาะด้านเลือก 3 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะด้านเลือก 9 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวม 13 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตรวม 9 หน่วยกิต