หน่วยวิจัยวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิสัยทัศน์ (Vision)
 • มุ่งมั่นส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของ มศว ที่สามารถนำไปพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ในระดับประเทศและภูมิภาค
 • เน้นการบูรณาการนำองค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์มาประยุกต์กับศาสตร์ต่างๆจากหลายๆสาขาเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน
 • มุ่งพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพที่สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติสู่สากลได้อย่างแท้จริงต่อไป
พันธกิจ (Mission)
 • สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และมีการใช้งานจริง
 • สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 • ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ มศว และประเทศชาติ
 • พัฒนานิสิตหลักสูตร วทบ.สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตร วทม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพที่สามารถนำองค์ความรู้จากงานวิจัยไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติต่อไป
ผลงานในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา
 • โครงการ: การเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้และการสื่อสารข้อมูลในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 • เป้าหมาย: พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศไปสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
  1. การตรวจสอบชิ้นงานทางอุตสาหกรรมโดยใช้ภาพถ่ายของชิ้นงาน (Industrial visual inspection)
  2. การบริหารจัดการคลื่นความถี่เพื่อใช้ในการสื่อสารข้อมูล
  3. แอปพลิเคชันจำลองการเรียนรู้เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติในห้องปฏิบัติการเคมีพร้อมคู่มือการใช้งาน
  4. การพัฒนาแอปพลิเคชันตรวจวัดชีพจรและความดันโลหิตบนแอนดรอยด์แพลตฟอร์ม