ภาคการศึกษา 2/2560

กลุ่มผู้เรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน จำนวนหน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน จำนวนรับ

SC12A,B

CP111 Computer Programming I B01 3(2-2-5) ผศ.ประดิษฐ์ มิตราปิยานุรักษ์ 50

ตกค้าง

CP111 Computer Programming I B02 3(2-2-5) ผศ.รุ่งระพี กรานคำยี 50

SS22, SS32

CP111 Computer Programming I B03 3(2-2-5) อ.สาโรช เมาลานนท์, ผศ.วราภรณ์ วิยานนท์ 50

SS22, SS32

CP111 Computer Programming I B04 3(2-2-5) อ.สาโรช เมาลานนท์, ผศ.วราภรณ์ วิยานนท์ 50

SC12A, B

CP121 Introduction to Computer Science and Programming B01 3(2-2-5) อ.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ 50

SC22A, B

CP212 Object-Oriented Programming B01 3(2-2-5) ผศ.ศศิวิมล สุขพัฒน์ 50

SC23, SC41

CP212 Object-Oriented Programming B02 3(2-2-5) อ.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ 30

SC22A, B, SC52, SC41

CP251 Web Programming B01 3(2-2-5) ผศ.วราภรณ์ วิยานนท์ 50

SC32

CP251 Web Programming B01 3(2-2-5)

ผศ.วราภรณ์ วิยานนท์
อ.ดร.สุภกิจ นุตยะสกุล

100

SC22A,B

CP322 Computer Architecture B01 3(3-0-6) ผศ.นุวีย์ วิวัฒนวัฒนา 50

SC22A,B

AC201 Fundamental of Accounting B01 3(3-0-6) ผศ.ศศิวิมล สุขพัฒน์
อ.รุ่งนภา ฉัตรฐิติ
50

SC32A,B

SCI302 English for Science II B01 3(3-0-6) ผศ.นุวีย์ วิวัฒนวัฒนา
อ.ราชันย์ รัตนรณภัทร์
40

SC32A,B,SC33

CP342 Database System B01 3(3-0-6)

อ.ศุภชัย ไทยเจริญ
ผศ.ศศิวิมล สุขพัฒน์

70

SC32A,B

CP402 Statistics for Computer Science B01 3(3-0-6) อ.ศุภชัย ไทยเจริญ 50

SC32A,B
SC42A,B

CP482 Algorithms B01 3(3-0-6) ผศ.ประดิษฐ์ มิตราปิยานุรักษ์ 50

SC32A,B

CP431 Data Communications and Computer Networks B01 3(3-0-6) อ.จันตรี ผลประเสริฐ 50

SC42A,B

CP444 Informatoin Retrieval System B01 3(3-0-6) ผศ.นุวีย์ วิวัฒนวัฒนา 50

SC42A,B

CP432 Computer Security B01 3(3-0-6) อ.จันตรี ผลประเสริฐ 50

SC42A,B

CP461 Introduction to Computer Vision B01 3(3-0-6) ผศ.ประดิษฐ์ มิตราปิยานุรักษ์ 50

SC42A,B
ตกค้าง

CP493 Internship B01 1(0-135-0) ผศ.นุวีย์ วิวัฒนวัฒนา
อ.สาโรช เมาลานนท์
52

SC42A,B

CP495 Computer Science Seminar B01 1(0-2-1) ผศ.รุ่งระพี กรานคำยี 3

 

    B02 1(0-2-1) ผศ.วราภรณ์ วิยานนท์ 3

 

    B03 1(0-2-1) ผศ.วราภรณ์ วิยานนท์ 3

 

    B04 1(0-2-1) ผศ.วราภรณ์ วิยานนท์ 3

 

    B05 1(0-2-1) ผศ.ศศิวิมล สุขพัฒน์ 3

 

    B06 1(0-2-1) ผศ.ศศิวิมล สุขพัฒน์ 3

 

    B07 1(0-2-1) ผศ.ประดิษฐ์ มิตราปิยานุรักษ์ 3

 

    B08 1(0-2-1) ผศ.ประดิษฐ์ มิตราปิยานุรักษ์ 3

 

    B09 1(0-2-1) อ.ศุภชัย ไทยเจริญ 3

 

    B10 1(0-2-1) อ.ศุภชัย ไทยเจริญ 3

 

    B11 1(0-2-1) ผศ.นุวีย์ วิวัฒนวัฒนา 3

 

    B12 1(0-2-1) ผศ.นุวีย์ วิวัฒนวัฒนา 3

 

    B13 1(0-2-1) อ.จันตรี ผลประเสริฐ 3
      B14 1(0-2-1) อ.จันตรี ผลประเสริฐ 3
      B15 1(0-2-1) อ.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ 3
      B16 1(0-2-1) อ.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ 3
      B17 1(0-2-1) อ.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ 3