5-6 ส.ค. 2560

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่หลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560

2-3 ส.ค. 2560

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่หลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2560

23 ก.ค. 2560

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

7 ก.ค. 2560

Meeting with TrueLab team

4 ก.ค. 2560

การประเมินคุณภาพภายในหลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

3 ก.ค. 2560

การประเมินคุณภาพภายในหลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2560

13 มิ.ย. 2560

บริษัท Sangfor นำเสนอระบบ VDI

9 มิ.ย. 2560

คณาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกันทำกิจกรรม 5ส

1 มิ.ย. 2560

คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์เข้าขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับวิชาเลือกสำหรับหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา

30 พ.ค. 2560

การประชุม SAR ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1