ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ชนะการประกวดโครงงานวิจัยในงาน Thailand Research Expo : Symposium 2019
Rachapon
/ Categories: Uncategorized

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ชนะการประกวดโครงงานวิจัยในงาน Thailand Research Expo : Symposium 2019

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ชนะการประกวดโครงงานวิจัยในงาน Thailand Research Expo : Symposium 2019 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา โดยนิสิตที่ได้รับรางวัลมี ดังนี้
1.รางวัลเหรียญทอง

โครงงาน: ผลงานการทำนายความเข้มข้น PM2.5 จากภาพถ่าย

โดย นายพิชัย เป้าหอม และ นางสาวฟ้าจุติ ธรรมรักษา

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นุวีย์ วิวัฒนวัฒนา


2.รางวัลเหรียญทองเเดง

โครงงาน: การรู้จำอิริยาบถของมนุษย์โดยใช้ข้อมูลจากเซนเซอร์ของสมาร์ทโฟนสำหรับการยันยืนตัวตนผู้ใช้งาน

โดย นางสาวณัฐพร โสมหิรัญและ นางสาวรุ่งเรืองทรัพย์ สุขปรุง

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ วราภรณ์ วิยานนท์


3.รางวัลเหรียญทองแดง

โครงงาน: แอปพลิเคชันชาญฉลาดสำหรับการคัดกรองและทำนายการเป็นโรคอัลไซเมอร์โดยยึดหลักจากแบบทดสอบ Montreal Congnitive Assessment

โดย นายศิระ เหล่านพกุล นายณัฐวิทย์ โชติเชย และ นายสรวิศ แสวงโชคพาหะ

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นุวีย์ วิวัฒนวัฒนา


4.รางวัลเหรียญทองแดง

โครงงาน: นวัตกรรมระบบการทำนายความยากจนจากข้อมูลสำมะโนครัวประชากรด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องจักร

โดย นางสาวรุจิรัตน์ สุธิมนต์รัตน์ และ นางสาวภัทรนันท์ ทุนทวีทรัพย์

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ จันตรี ผลประเสริฐ

Previous Article 9-11 กุมภาพันธ์ 2562: นิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมแข่งขัน Huawei ICT Competition Thailand 2018-2019
Next Article 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562: อาจารย์และนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนโครงการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์จังหวัดสระแก้ว
Print
493