31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562: อาจารย์และนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนโครงการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์จังหวัดสระแก้ว
Rachapon
/ Categories: Uncategorized

31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562: อาจารย์และนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนโครงการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์จังหวัดสระแก้ว

31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562: อาจารย์และนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนโครงการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์จังหวัดสระแก้ว

Previous Article ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ชนะการประกวดโครงงานวิจัยในงาน Thailand Research Expo : Symposium 2019
Next Article 23-24 กรกฎาควม 2562: โครงการเตรียมความพร้อมและเสริมทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
Print
398