23-24 กรกฎาควม 2562: โครงการเตรียมความพร้อมและเสริมทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
Rachapon
/ Categories: Uncategorized

23-24 กรกฎาควม 2562: โครงการเตรียมความพร้อมและเสริมทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โครงการเตรียมความพร้อมและเสริมทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นปูพื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์แก่นิสิตใหม่ ซึ่งจะช่วยให้นิสิตสามารถปรับตัวและเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัยได้ดียิ่งขึ้น ได้มีโอกาสรู้จัก คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตรุ่นพี่ในปัจจุบัน

Previous Article 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562: อาจารย์และนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนโครงการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์จังหวัดสระแก้ว
Next Article แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร
Print
485