4 เมษายน 2561: Talk with BeamSensei
Rachapon
/ Categories: Uncategorized

4 เมษายน 2561: Talk with BeamSensei

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ อาจารย์ บุคคลกร และนิสิตที่สนใจ เข้าร่วม "Talk with Beamsensei" ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 19-1815 ชั้น 18 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

Previous Article 7 มีนาคม 2561: โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในโลกไอที
Next Article 30 เมษายน 2561: Microsoft Imagine X for Students
Print
90

Documents to download

  • SWU(.pdf, 5.71 MB) - 18 download(s)

x