2 พฤษภาคม 2561: โครงการบริการวิชาการ Talk IT Talk Future by CompSCI
Rachapon
/ Categories: Uncategorized

2 พฤษภาคม 2561: โครงการบริการวิชาการ Talk IT Talk Future by CompSCI

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิจาการ Talk IT Talk Future by CompSCI
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยีดิจิทัล ความสำคัญของนวัตกรรมดิจิทัลของโลกดิจิทัลในยุคปัจจุบัน
และแนวโน้มในอนาคต โดยมีนิสิต คณาจารย์ และบุคคลภายนอกเข้าร่วม เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 

Previous Article 30 เมษายน 2561: Microsoft Imagine X for Students
Next Article 18 พฤษภาคม 2561: โครงการบริการวิชาการด้าน IT หัวข้อ การเขียนรายงานและบทความวิชาการด้วยเลเท็กซ์ (LaTeX)
Print
67

x