แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร

Rachapon 0 491

รบกวนนิสิตชั้นมัธยามศึกษาทำแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร ที่นี่ 

23-24 กรกฎาควม 2562: โครงการเตรียมความพร้อมและเสริมทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

Rachapon 0 435

โครงการเตรียมความพร้อมและเสริมทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นปูพื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์แก่นิสิตใหม่ ซึ่งจะช่วยให้นิสิตสามารถปรับตัวและเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัยได้ดียิ่งขึ้น ได้มีโอกาสรู้จัก คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตรุ่นพี่ในปัจจุบัน

31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562: อาจารย์และนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนโครงการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์จังหวัดสระแก้ว

Rachapon 0 365

31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562: อาจารย์และนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนโครงการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์จังหวัดสระแก้ว

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ชนะการประกวดโครงงานวิจัยในงาน Thailand Research Expo : Symposium 2019

Rachapon 0 451

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ชนะการประกวดโครงงานวิจัยในงาน Thailand Research Expo : Symposium 2019 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา 

RSS
1234567