ขั้นตอนการฝึกงาน

 

  • นิสิตชั้นปีที่ ๓ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ขอแบบฟอร์มอนุเคราะห์เข้ารับการฝึกงาน ได้ที่ สำนักงานภาควิชา หรือ download จาก เว็บไซต์
  • กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ส่งแบบฟอร์มที่สำนักงานภาควิชา ภายในเวลาที่กำหนด (อย่างช้าในเดือนเมษายน) และผ่านอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง
  • คณะฯ จะออกหนังสือให้ครั้งละ ๑ ฉบับ และไม่ออกหนังสือขอเข้ารับการฝึกงานให้กรณี ขอเร่งด่วน หรือขอย้อนหลัง
  • ให้นิสิตไปรับหนังสือฝึกงานที่คณบดีลงนามแล้วที่ภาควิชา ภายใน ๗ วันทำการ หลังจากวันส่งหนังสือ
  • หากนิสิตได้รับการตอบรับการเข้าฝึกงานจากหน่วยงานแล้ว และต้องการหนังสือยืนยันการส่งตัวเข้ารับการฝึกงาน ขอแบบฟอร์มส่งตัวเข้ารับการฝึกงาน ได้ที่ สำนักงานภาควิชา หรือ download จาก เว็บไซต์
  • นิสิตทำการฝึกงาน นำแบบประเมินผลการฝึกงานให้สำหรับหน่วยงานใช้ประเมิน และส่งกลับที่ภาควิชาหลังเสร็จสิ้นการฝึกงาน

 

ดาวน์โหลดเอกสาร