จำนวนการเปิดรับนิสิตในระบบ TCAS 65    

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์           

รอบที่ 1 : แฟ้มสะสมผลงาน ( Portfolio ) จำนวนรับ 30 คน กำหนดรับสมัคร 13 – 24 ธันวาคม 2564

คุณสมบัติ: 

1) GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00

2) คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2.5                                       

รอบที่ 2 : โควตาและโครงการฯ จำนวนรับ  18 คน   กำหนดรับสมัคร 14 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 

คุณสมบัติ:

1) GPAX ไม่น้อยกว่า 2.80

2) คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2.5 และหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  

คะแนนที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกสำหรับ TCAS2                              

     1. GAT: 30%                                                                              
     2. PAT 1: 30%                                                                                                                                                      
     3. 9 วิชาสามัญ : วิชาภาษาอังกฤษ 20%, คณิตศาสตร์ 1 หรือ คณิตศาสตร์ 2  20%                              

รอบที่ 3 : Admission / กสพท. จำนวนรับ 2 คน    กำหนดรับสมัคร 2 – 10 พฤษภาคม 2565 

คุณสมบัติ: คะแนน TCAS ไม่น้อยกว่า 10,000 คะแนน, คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2.5                     

คะแนนที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกสำหรับ TCAS3

     1. GAT: 40%                                                                              
     2. PAT 1: 55%                                                                                                                                                      
     3. PAT 2: 5%

หมายเหตุ: จำนวนรับในแต่ละรอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง       

วท.บ. วิศวกรรมข้อมูล (2 ภาษา)          

<รายละเอีดหลักสูตร click>

รอบที่ 1 : แฟ้มสะสมผลงาน ( Portfolio ) จำนวนรับ 35 คน  กำหนดรับสมัคร 13 – 24 ธันวาคม 2564  

คุณสมบัติ:

1) คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.5

2) คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 2.5                                                                                     

รอบที่ 2 : โควตาและโครงการฯ จำนวนรับ  13 คน   กำหนดรับสมัคร 14 – 28 กุมภาพันธ์ 2565             

คุณสมบัติ:

1) คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.5

2) คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 2.5    

คะแนนที่ใช้ในการสอบคัดเลือก 

     1. GAT: 30%                                                                              
     2. PAT 1: 30%                                                                                                                                                      
     3. 9 วิชาสามัญ : วิชาภาษาอังกฤษ 20%, คณิตศาสตร์ 1 หรือ คณิตศาสตร์ 2  20%                 

รอบที่ 3 : Admission / กสพท. จำนวนรับ 2 คน  กำหนดรับสมัคร 2 – 10 พฤษภาคม 2565              

คุณสมบัติ: คะแนน TCAS ไม่น้อยกว่า 10,000 คะแนน

คะแนนที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกสำหรับ TCAS3

     1. GAT: 40%                                                                              
     2. PAT 1: 55%                                                                                                                                                      
     3. PAT 2: 5%