ภาพบรรยากาศการอบรมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-degree by ComSci SWU หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับอุตสาหกรรม 4.0 (Data Science for Industry 4.0) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 (รูปแบบออนไลน์)