ภาพกิจกรรมการอบรม การสร้างแอพลิเคชั่นสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 โดยมีวิทยากร อาจารย์ปิยวัฒน์ จอมสถาน และ อาจารย์ ดร.โสภณ มงคลลักษมี จากโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-degree by ComSci SWU ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว) โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน #ComsciSWU #CSSWU #DataSWU #DESWU