ผศ.ดร.วราภรณ์ วิยานนท์

2021-07-28T00:18:45+07:00

Asst.Prof.Waraporn Viyanon, Ph.D. ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)       วราภรณ์ วิยานนท์ ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)      Waraporn Viyanon ตำแหน่งทางวิชาการ       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Email:     waraporn@g.swu.ac.th ที่ทำงาน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จ B.Sc. Computer Science (2 nd Class Honor) Srinakharinwirot University 2539 M.Sc. Applied Computer Science Illinois State University, USA 2544 Ph.D. Computer Science Missouri University of Science and Technology (formerly University of Missouri-Rolla), USA 2553 ความเชี่ยวชาญ Mobile and Web Technologies, Data Analytics, Data Science, Software Engineering ผลงานทางวิชาการ 1. งานวิจัย 1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ Khonthapagdee S., Pilyugin SS. 2017. Crowding and light limitation affect phytoplankton competition for nitrogen. J BIOL SYST. 25(4):743-765. 1.2  [...]