Office: +66 2649 5000 ext. 18408|sasivimon@g.swu.ac.th
หน้าหลัก2023-11-17T08:35:57+07:00

ข่าวสารประจำภาค

ขอแสดงความยินดีแก่ “นายเรืองวิทย์ ชลภาพ นางสาวสุภัสสร ปู่มั่นคง และนางสาวอลิสา ชูศรี (ทีม โอรีโอ้ไก่ปลา)” นิสิตหลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

ขอแสดงความยินดีแก่ “นายเรืองวิทย์ ชลภาพ นางสาวสุภัสสร ปู่มั่นคง และนางสาวอลิสา ชูศรี (ทีม โอรีโอ้ไก่ปลา)” [...]

ขอแสดงความยินดีแก่ “นางสาวดุษิตา ไทยประยูร นายพงศพัศ คงเสรีภาพ และนางสาวพิมพ์ชนก น้อยจีน (ทีม MilkteaLemontart1st)” นิสิตหลักสูตร วท.บ.วิศวกรรมข้อมูล ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ขอแสดงความยินดีแก่ “นางสาวดุษิตา ไทยประยูร นายพงศพัศ คงเสรีภาพ และนางสาวพิมพ์ชนก น้อยจีน (ทีม MilkteaLemontart1st)” [...]

ขอแสเงความยินดีกับนิสิตหลักสูตร วท.บ.วิศวกรรมข้อมูล ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากการแข่งจันเทคโนโลยีนวัฒกรรมหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ประจำปี 2023

ข่าวสารในคณะวิทยาศาสตร์

ComSci-Senior Projects

ผศ.ศศิวิมล สุขพัฒน์ (หัวหน้าภาควิชา)

ขับเคลื่อนงานวิจัยและร่วมกันพัฒนาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้มีความโดดเด่น ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของนิสิตและบุคลากร

ติดต่อหัวหน้าภาควิชา

หลักสูตร
ประจำภาควิชา

สารสนเทศ
สำหรับบุคลากร

ข่าวสาร
กิจกรรม

Go to Top