Office: +66 2649 5000 ext. 18408|sasivimon@g.swu.ac.th
หน้าหลัก2023-11-17T08:35:57+07:00

ข่าวสารประจำภาค

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รางวัล The best Of The Track จากการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย”

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม Cybersecurity Essentials: Protecting Your Digital Life

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม Cybersecurity Essentials: Protecting Your Digital Life จัดโดยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ บริษัท [...]

กิจกรรมโครงการ Workshop Hands-on Oracle Cloud Computing โดยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดรวมกับบริษัท Oracle เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567

ข่าวสารในคณะวิทยาศาสตร์

ComSci-Senior Projects

ผศ.ศศิวิมล สุขพัฒน์ (หัวหน้าภาควิชา)

ขับเคลื่อนงานวิจัยและร่วมกันพัฒนาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้มีความโดดเด่น ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของนิสิตและบุคลากร

ติดต่อหัวหน้าภาควิชา

หลักสูตร
ประจำภาควิชา

สารสนเทศ
สำหรับบุคลากร

ข่าวสาร
กิจกรรม

Go to Top