Office: +66 2649 5000 ext. 18408|sasivimon@g.swu.ac.th
หน้าหลัก2023-11-17T08:35:57+07:00

ข่าวสารประจำภาค

ภาพกิจกรรมโครงการ Cybersecurity Essentials: Protecting Your Digital Life จัดโดยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ บริษัท datafarm เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

จากการจัดโครงการบริการวิชาการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 115 [...]

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รางวัล The best Of The Track จากการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย”

ข่าวสารในคณะวิทยาศาสตร์

ComSci-Senior Projects

ผศ.ศศิวิมล สุขพัฒน์ (หัวหน้าภาควิชา)

ขับเคลื่อนงานวิจัยและร่วมกันพัฒนาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้มีความโดดเด่น ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของนิสิตและบุคลากร

ติดต่อหัวหน้าภาควิชา

หลักสูตร
ประจำภาควิชา

สารสนเทศ
สำหรับบุคลากร

ข่าวสาร
กิจกรรม

Go to Top