Office: +66 2649 5000 ext. 18408|sasivimon@g.swu.ac.th
หน้าหลัก2023-02-21T11:54:33+07:00

ข่าวสารประจำภาค

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิศวกรรมข้อมูล ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากผลงานเรื่อง Smarter Farm Dashboard

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีแก่ “นายปุณยเกียรติ ถนอมทรัพย์, นายชญานิน บุตะเขียว, นายธนกฤต ฉัตรวิเชียร, นายนิธิศ เกิดช่วย, นายจีรกิตติ์ สีทา, และ นายอธิกันต์ หมู่พยัค นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีแก่ “นายปุณยเกียรติ ถนอมทรัพย์, นายชญานิน บุตะเขียว, นายธนกฤต ฉัตรวิเชียร, นายนิธิศ [...]

ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาบุคลากร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาบุคลากร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมไมด้า จังหวัดกาญจนบุร [...]

ข่าวสารในคณะวิทยาศาสตร์

ComSci-Senior Projects

ผศ.ศศิวิมล สุขพัฒน์ (หัวหน้าภาควิชา)

ขับเคลื่อนงานวิจัยและร่วมกันพัฒนาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้มีความโดดเด่น ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของนิสิตและบุคลากร

ติดต่อหัวหน้าภาควิชา

หลักสูตร
ประจำภาควิชา

สารสนเทศ
สำหรับบุคลากร

ข่าวสาร
กิจกรรม

Go to Top