Office: +66 2649 5000 ext. 18408|sasivimon@g.swu.ac.th

ข่าวภาควิชาทั้งหมด

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ร่วมกับ Oracle จัดงาน (on-site) Hands-on Oracle Cloud Computing

2024-04-09T12:15:03+07:00

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ร่วมกับ Oracle จัดงาน (on-site) Hands-on Oracle Cloud Computing2024-04-09T12:15:03+07:00

ประกาศทุนนิสิตระดับปริญญาโท

2024-03-19T11:23:23+07:00

1.ประกาศ_ทุนค่าธรรมเนียมรวม 2_2566 ระดับปริญญาโท 2.ประกาศ_ค่าครองชีพ 2_2566 ระดับปริญญาโท 3.ใบสมัครทุน-ระดับปริญญาโท

ประกาศทุนนิสิตระดับปริญญาโท2024-03-19T11:23:23+07:00

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ขอเชิญชวนทุกท่านเข้ารวมรับฟังการสาวนาห้วข้อ START UP YOUR INSPIRATION

2024-03-18T09:17:48+07:00

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ขอเชิญชวนทุกท่านเข้ารวมรับฟังการสาวนาห้วข้อ START UP YOUR INSPIRATION2024-03-18T09:17:48+07:00

ประกาศทุนนิสิตระดับปริญญาตรี

2024-03-19T11:05:10+07:00

1.ประกาศทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 2.ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนค่าครองชีพนิสิต ภาคเรียนที่ 2/2566 3.ใบสมัครทุน

ประกาศทุนนิสิตระดับปริญญาตรี2024-03-19T11:05:10+07:00

พิธีลงนามร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว กับ บริษัทดาต้าฟาร์ม ณ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567

2024-01-15T13:13:23+07:00

พิธีลงนามร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว กับ บริษัทดาต้าฟาร์ม ณ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567

พิธีลงนามร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว กับ บริษัทดาต้าฟาร์ม ณ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 25672024-01-15T13:13:23+07:00

ภาพกิจกรรม การบรรยายพิเศษเรื่อง Digital ID และการ Development และการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานและการรับนิสิตฝึกงาน จาก บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด

2024-01-12T12:50:07+07:00

ภาพกิจกรรม การบรรยายพิเศษเรื่อง Digital ID และการ Development และการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานและการรับนิสิตฝึกงาน จาก บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด ณ ห้อง 19-1815 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567

ภาพกิจกรรม การบรรยายพิเศษเรื่อง Digital ID และการ Development และการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานและการรับนิสิตฝึกงาน จาก บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด2024-01-12T12:50:07+07:00

ขอแสดงความยินดีแก่ “นายเรืองวิทย์ ชลภาพ นางสาวสุภัสสร ปู่มั่นคง และนางสาวอลิสา ชูศรี (ทีม โอรีโอ้ไก่ปลา)” นิสิตหลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

2023-11-16T10:59:44+07:00

ขอแสดงความยินดีแก่ “นายเรืองวิทย์ ชลภาพ นางสาวสุภัสสร ปู่มั่นคง และนางสาวอลิสา ชูศรี (ทีม โอรีโอ้ไก่ปลา)” นิสิตหลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับ “First Runner Up Awards” การแข่งขัน “NTT Digital Innovation Challenge 2023” ในหัวข้อ “Application (Power Platform, Open AI) Competition” จัดโดย NTT DATA Group Corporation โดยมี อาจารย์ ดร.วีระ สอิ้ง เป็นอาจารย์ผู้ดูแลการแข่งขัน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคาร column tower ซอยสุขุมวิท 16 กรุงเทพฯ ------------------------- หมายเหตุ : ในกรณีที่มีความประสงค์ไม่ต้องการให้เผยแพร่ภาพใด กรุณาติดต่อ หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408 หรือ inbox Facebook Fanpage @SCISWU ------------------------- ผู้เผยแพร่ : หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408 ที่มา : facebook คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอแสดงความยินดีแก่ “นายเรืองวิทย์ ชลภาพ นางสาวสุภัสสร ปู่มั่นคง และนางสาวอลิสา ชูศรี (ทีม โอรีโอ้ไก่ปลา)” นิสิตหลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์2023-11-16T10:59:44+07:00

ขอแสดงความยินดีแก่ “นางสาวดุษิตา ไทยประยูร นายพงศพัศ คงเสรีภาพ และนางสาวพิมพ์ชนก น้อยจีน (ทีม MilkteaLemontart1st)” นิสิตหลักสูตร วท.บ.วิศวกรรมข้อมูล ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

2023-11-16T10:56:05+07:00

ขอแสดงความยินดีแก่ “นางสาวดุษิตา ไทยประยูร นายพงศพัศ คงเสรีภาพ และนางสาวพิมพ์ชนก น้อยจีน (ทีม MilkteaLemontart1st)” นิสิตหลักสูตร วท.บ.วิศวกรรมข้อมูล ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับ “First Runner Up Awards” การแข่งขัน “NTT Digital Innovation Challenge 2023” ในหัวข้อ “Cloud (Infrastructure, Configuration, Implementation) Competition” จัดโดย NTT DATA Group Corporation โดยมี อาจารย์ ดร.วีระ สอิ้ง เป็นอาจารย์ผู้ดูแลการแข่งขัน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคาร column tower ซอยสุขุมวิท 16 กรุงเทพฯ ------------------------- หมายเหตุ : ในกรณีที่มีความประสงค์ไม่ต้องการให้เผยแพร่ภาพใด กรุณาติดต่อ หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408 หรือ inbox Facebook Fanpage @SCISWU ------------------------- ผู้เผยแพร่ : หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408 ที่มา : facebook คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอแสดงความยินดีแก่ “นางสาวดุษิตา ไทยประยูร นายพงศพัศ คงเสรีภาพ และนางสาวพิมพ์ชนก น้อยจีน (ทีม MilkteaLemontart1st)” นิสิตหลักสูตร วท.บ.วิศวกรรมข้อมูล ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์2023-11-16T10:56:05+07:00

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตร วท.บ.วิศวกรรมข้อมูล ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากการแข่งจันเทคโนโลยีนวัฒกรรมหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ประจำปี 2023

2023-12-13T16:01:37+07:00

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตร วท.บ.วิศวกรรมข้อมูล ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากการแข่งจันเทคโนโลยีนวัฒกรรมหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ประจำปี 20232023-12-13T16:01:37+07:00

ขอแสเงความยินดีกับนิสิตหลักสูตร วท.บ.วิศวกรรมข้อมูล ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากงาน TrueLab Business case Challenge 2023

2023-11-16T10:51:50+07:00

ขอแสดงความยินดีแก่ “นางสาวดุษิตา ไทยประยูร นางสาวรินท์ลภัทร มากโภคา นายพงศพัศ คงเสรีภาพ และนางสาวพิมพ์ชนก น้อยจีน” นิสิตหลักสูตร วท.บ.วิศวกรรมข้อมูล ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับ “รองชนะเลิศอันดับที่ 2” การประกวดไอเดียธุรกิจ New Feature / Content ใหม่โดนใจในโจทย์ “ทำอย่างไรให้ TrueID เป็นที่หนึ่งในใจชาว GENZ” ในงาน TrueLab Business case Challenge 2023 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 ณ True space สาขาสยามสแควร์ ซอย 2 กรุงเทพฯ ------------------------- หมายเหตุ : ในกรณีที่มีความประสงค์ไม่ต้องการให้เผยแพร่ภาพใด กรุณาติดต่อ หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408 หรือ inbox Facebook Fanpage @SCISWU ------------------------- ผู้เผยแพร่ : หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408 ที่มา : facebook คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอแสเงความยินดีกับนิสิตหลักสูตร วท.บ.วิศวกรรมข้อมูล ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากงาน TrueLab Business case Challenge 20232023-11-16T10:51:50+07:00
Go to Top