คณาจารย์

ผศ.ศศิวิมล สุขพัฒน์

หัวหน้าภาควิชา

Email : sasivimon@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.วราภรณ์ วิยานนท์

______________

Email : waraporn@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.นุวีย์ วิวัฒนวัฒนา

______________

Email : nuwee@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ

______________

Email : werayuth@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ศิริสรรพ เหล่าหะเกียรติ

______________

Email : sirisup@g.swu.ac.th

อ.ดร.โสภณ มงคลลักษมี

______________

Email : sophon@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ศุภชัย ไทยเจริญ

______________

Email : supphachai@g.swu.ac.th

อ.ดร.วีระ สอิ้ง

______________

Email : vera@g.swu.ac.th

อ.ดร.ศุภร คนธภักดี

______________

Email : subhorn@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.นภา แซ่เบ๊

______________

Email : napasa@g.swu.ac.th

อ.ดร.เรืองศักดิ์ ตระกูลพุทธิรักษ์

______________

Email : ruangsak@g.swu.ac.th

อ.บรรพตรี คมขำ

______________

Email : banphatree@g.swu.ac.th

ผศ.ดร. รัตน์ชัยนันท์ ธรรมสุจริต

______________

Email : ratchainant@g.swu.ac.th

เจ้าหน้าที่

นางสาวธัญญารัตน์ จันทรเสนา

______________

Email : thanyaratc@g.swu.ac.th

โทร : 18433

นายนนทกร ช่วยเกิด

______________

Email : nontagorn@g.swu.ac.th

โทร : 18612