Office: +66 2649 5000 ext. 18408|sasivimon@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.นุวีย์ วิวัฒนวัฒนา_0

Asst.Prof.Dr. Nuwee Wiwatwattana

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)        นุวีย์ วิวัฒนวัฒนา

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)     Nuwee Wiwatwattana

ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email : nuwee@g.swu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ต่อ) #18625

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จ
B.Eng. Computer Engineering (Honor) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542
M.A. International Economics and Finance จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543
M.S.E. Computer Science and Engineering University of Michigan, Ann Arbor, USA 2546
Ph.D. Computer Science and Engineering University of Michigan, Ann Arbor, USA 2550

ความเชี่ยวชาญ
Databases, Data Science, Machine Learning

วิทยากรรับเชิญ
True Digital Academy : True Digital Group – Data Analytics courses
Mahidol University ICT
Thai-Nichi Institute of Technology

ผลงานทางวิชาการ
1. งานวิจัย
1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

Nuwee Wiwatwattana, Anthony J. Hayter, and Seksan Kiatsupaibul. (2017). Win-Probabilities for Comparing Two Binary Outcomes. Communications in Statistics – Simulation and Computation, 46:1, 204-214.

Nuwee Wiwatwattana, Christopher M. Landau, G. Jamie Cope, Gabriel A. Harp, and Anuj Kumar. (2007). Organelle DB: an updated resource of eukaryotic protein localization and function. Nucleic Acids Research 35(Database-Issue), 810-814.

Nuwee Wiwatwattana, Anuj Kumar. (2005). Organelle DB: a cross-species database of protein localization and function. Nucleic Acids Research 33 (Database-Issue), 598-604.

H. V. Jagadish, S. Al-Khalifa, A. Chapman, L. V. S. Lakshmanan, A. Nierman, S. Paparizos, J. M. Patel, D. Srivastava, N. Wiwatwattana, Y. Wu, and C. Yu. (2002). TIMBER: A native XML database. The VLDB Journal 11, 4 (December 2002), 274-291.

1.2  บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Eakapan Boonserm and Nuwee Wiwatwattana. 2021. Using Machine Learning to Predict Injury Severity of Road Traffic Accidents During New Year Festivals From Thailand’s Open Government Data. The 2021 International Electrical Engineering Congress (iEECON2021), Pattaya, Thailand (to appear).

Panupong Rong-O and Nuwee Wiwatwatana. 2020. The Impact of Data Imputation and Feature Extraction on PM2.5 Forecasting Performance in Bangkok Using Long Short-Term Memory Neural Networks. In Proceedings of the 11th International Conference on Advances in Information Technology (IAIT2020). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Article 20, pp.1–10.

Subhorn Khonthapagdee, Sira Lownoppakul, Nattawit Chotchoey, Nuwee Wiwatwattana, Sophon Mongkolluksamee, and Vera Sa-ing. 2020. Alzheimer Screening Using Drawing Test Scores. In Proceedings of the 2020 17th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2020), Phuket, Thailand, pp.101-104.

ปรัชญา สิงหวรวงศ์และนุวีย์ วิวัฒนวัฒนา. 2020. การพยากรณ์ฝุ่น PM2.5 ล่วงหน้าในจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้แบบจำลองหน่วยความจำระยะสั้นแบบยาว (Forecasting PM2.5 in Chiang Mai Using Long Short-Term Memory Models). การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม คร้ังที่ 11 ประจำปี 2563 (CIOD 2020) The 11th National Conference of Industrial Operations Development 2020. 1 พฤษภาคม 2563 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. หน้า 141-146.

Kankamon Thaweepol and Nuwee Wiwatwattana. 2019. Long Short-Term Memory Deep Neural Network Model for PM2.5 Forecasting in the Bangkok Urban Area. In Proceedings of the 2019 Seventeenth International Conference on ICT and Knowledge Engineering (ICT-KE), Bangkok, Thailand, 2019, pp. 22-27.

Nuwee Wiwatwattana and Natinan Bunyakul. 2019. The Evolutionary Development of a Serious Game for Clinical Laboratory Students. In Proceedings of the 10th International Conference on E-Education, E-Business, E-Management and E-Learning (IC4E ’19), Tokyo, Japan, pp. 141-145.

เจนจิรา มหาสุข, นุวีย์ วิวัฒนวัฒนา. (2018). การทำนายสินค้าคงคลังด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง: กรณีศึกษาการจำแนกประเภทสินค้าค้างส่ง, การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12, 2561, หน้าที่ 193 – 205.

Nuwee Wiwatwattana, Sirikarn Chareonnivassakul, Noppon Maleerutmongkol, and Chavin Charoenvitvorakul. (2018). Enhancing Lipstick Try-On with Augmented Reality and Color Prediction Model. In Proceedings of the 15th International Conference on Information Technology: New Generations (ITNG 2018), Las Vegas, Nevada, USA, Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 738, pp.359 – 367.

Nuwee Wiwatwattana, Chayangkul Laphom, Sarocha Aggaitchaya, and Sudarat Chattanon. (2016). Origami Guru: An Augmented Reality Application to Assist Paper Folding. In Proceedings of the 13th International Conference on Information Technology: New Generations (ITNG 2016), Las Vegas, Nevada, USA, Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 448, pp.1101-1111.

Nuwee Wiwatwattana, Kritsada Sangkhatad, and Thitima Srivatanakul. (2015). An Analysis and Case Study of Using Mobile Crowdsourcing for Weather Forecast Verification. In Proceedings of the 2015 6th IEEE International Conference on Software Engineering and Service Science (ICSESS 2015), Beijing, China, pp. 251-254.

Thitima Srivatanakul and Nuwee Wiwatwattana. (2014). Uses of Online Survey: a Case Study in Thailand. In Proceedings of the 16th International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries (ICADL2014), Chiangmai, Thailand, Lecture Notes in Computer Science Volume 8839, 2014, pp 243-251.

Nuwee Wiwatwattana, Sasivimon Sukaphat, Thanidtha Putwanpen, Suteekarn Thongnuch, and Puwakit Kanokudomsin. (2014). Augmenting for Purchasing with Mobile: Usage and Design Scenario for Ice Dessert. In Proceedings of the 5th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA2014), Chania, Crete, Greece, pp. 446-450.

Nuwee Wiwatwattana, Sasivimon Sukaphat, Peerunya Puchongkarat, Sunisa Chaigrajang, and Hathairat Khunratchatapairoj. (2013). An Augmented Reality Mobile System for Products Display. In Proceedings of the 1st IEEE/IIAE International Conference on Intelligent Systems and Image Processing 2013 (ICISIP 2013), Kitakyushu, Japan, 2013, pp.212-217.

เกษมสันต์ มโนมัยพิบูลย์, นุวีย์ วิวัฒนวัฒนา, ชาตินัย ชูสาย, เพชร เพ็งชัย, วนิสา สุรพิพิธ,สราวุธ เทพานนท์, และ เมกา ออกทาเวียนี. (2010). ระบบพยากรณ์ปัญหาหมอกควันสำหรับภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย: การพัฒนา การพยากรณ์กับสถานการณ์จริง การถ่ายทอดเทคโนโลยี และทิศทางในอนาคต A Smoke-Haze Forecast Modeling System for Upper North Thailand: Development, Actual Forecast Application, Technology Transfer, and Future Direction. การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 9, 24-27 มีนาคม 2553.

Kasemsan Manomaiphiboon, Petch Pengchai, Vanisa Surapipith, Sarawut Thepanondh, Rattapon Onchang, Nuwee Wiwatwattana, Veerachai Tanpipat, and Savitri Garivait. (2009). Smoke-Haze Forecast Modeling for Upper North Thailand during March-April 2008. The 3rd International Conference on Sustainable Energy and Environment (SEE 2009), Bangkok, Thailand.

Bootchai C, Runapongsa Saikaew K, Ngamphiw C, Wiwatwattana N, and Tongsima S. (2009). Integration of Heterogeneous Bioinformatics Data Through Web Services. The 24th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2009).

Nuttakan Amarintrarak, Kanda Runapongsa Saikeaw, Sissades Tongsima, and Nuwee Wiwatwattana. (2009). SAXM : Semi-automatic XML Schema Mapping. The 24th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2009).

Nuwee Wiwatwattana and H. V. Jagadish. (2008). A Query Processing Architecture for an XML Data Warehouse. In Proceedings of the 2008 IEEE 24th International Conference on Data Engineering (ICDE ’08). IEEE Computer Society, Washington, DC, USA, 1513-1515.

Nuwee Wiwatwattana, H. V. Jagadish, Laks V. S. Lakshmanan, Divesh Srivastava. (2007). X^ 3: A Cube Operator for XML OLAP. In Proceedings of the 2007 IEEE 23rd International Conference on Data Engineering (ICDE ’07). IEEE Computer Society, Washington, DC, USA, 916-925.

Nuwee Wiwatwattana, H. V. Jagadish, Laks V. S. Lakshmanan, and Divesh Srivastava. (2006). Making Designer Schemas with Colors. In Proceedings of the 22nd International Conference on Data Engineering (ICDE ’06). IEEE Computer Society, Washington, DC, USA, 15-25.

H. V. Jagadish, Laks V. S. Lakshmanan, Monica Scannapieco, Divesh Srivastava, and Nuwee Wiwatwattana. (2004). Colorful XML: one hierarchy isn’t enough. In Proceedings of the 2004 ACM SIGMOD international conference on Management of data (SIGMOD ’04). ACM, New York, NY, USA, 251-262.

Stelios Paparizos, Shurug Al-Khalifa, Adriane Chapman, H. V. Jagadish, Laks V. S. Lakshmanan, Andrew Nierman, Jignesh M. Patel, Divesh Srivastava, Nuwee Wiwatwattana, Yuqing Wu, and Cong Yu. (2003). TIMBER: a native system for querying XML. In Proceedings of the 2003 ACM SIGMOD international conference on Management of data (SIGMOD ’03). ACM, New York, NY, USA, 672-672.

2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันสำหรับใช้เป็นสื่อช่วยสอนของนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Clinic Chemistry

3. ตำรา/หนังสือ

ฐิติมา ศรีวัฒนกุล และ นุวีย์ วิวัฒนวัฒนา. (2016). 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล รหัสชุดวิชา: 96408อ9-15 หน่วยที่ 14. การประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูล.  สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.

นุวีย์ วิวัฒนวัฒนา. (2015). 11007 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว รหัสชุดวิชา: 11007อ8-15 หน่วยที่ 9. การท่องเที่ยวชมกรุงปักกิ่ง หน่วยที่ 10. การเที่ยวชมนครเซี่ยงไฮ้. สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.

Wiwatwattana, N. (2008). XML data warehousing modeling, design and analysis. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller.

 

2021-07-28T00:23:10+07:00
Go to Top