ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เล…