ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ …