ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ร่วมกับ Extreme IT ขอเชิญ นิสิต คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยาย วิธีการลงทุนเหรียญดิจิทัล