ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นข…