ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ น.ส.จิราภา ทองแดง น.ส.อมิตา โรมา
น.ส.อัญชิษฐา โฮงทอง และนายชลวิทย์ วิฑูรชาตรี ที่ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมเหรียญเงิน โครงงาน “วิเคราะห์แนวโน้มการเกิดน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง”ภายใต้การควบคุมโครงงานของ ผศ.ศศิวิมล สุขพัฒน์
จาก “การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 (Thailand Research Expo 2022)” ระหว่างวันที่
1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร