เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2566 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมบัณฑิตพันธุ์ใหม่หลักสูตรวิทยาการข้อมูลสําหรับอุตสาหกรรม 4.0 ณ ศูนย์การเรียนรู้ Automation Park จังหวัดชลบุรี โดยมี ผศ.ดร. จันตรี ผลประเสริฐ ผู้บริหารโครงการ และ ดร.ชัยสิทธิ์ กําธรกิตติกุล
ผู้จัดการฝ่าย Factory Automation Center บริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้
ผ่านการอบรมและมอบของรางวัลสําหรับ Best selected project โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, บริษัท Mitsubishi Electric Factory Automation Thailand Ltd โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนําองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม จนนําไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม (Industrial Data Analytics) โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 40 คนจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนักศึกษา หน่วยงานที่สนใจจะให้ทางภาควิชาจัดอบรมด้าน Data Analytics for Industry 4.0

สามารถติดต่อได้ที่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ทาง
msds@g.swu.ac.th หรือ fb: comsci swu, #deswu

Link